Skip to main content

GDPR

Informácie pre dotknutú osobu úč. od 05.05.2022

v zmysle ustanovení  Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov /GDPR/

Vážený zákazník, uchádzač o zamestnanie/ ďalej len ,,dotknutá osoba“/,

  obchodná spoločnosť A JE TO - stavebno-obchodná spoločnosť, s. r. o., so sídlom Sedličná 3100,913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 44 139 128, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo:20173/R, konajúca  dolu podpísanými konateľmi  / ďalej len ,,prevádzkovateľ,“/ vyžaduje Vaše osobné údaje.

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradým  záujmom. Spoločnosť realizuje najmä výstavbu obytných a neobytných budov.

Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť:

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

A JE TO - stavebno-obchodná spoločnosť, s. r. o

so sídlom: Sedličná 3100

913 11 Trenčianske Stankovce

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,           oddiel: Sro, vložka číslo: 20173/R

IČO: 44 139 128

konajúca konateľmi: Marián Martiška, Ján Martiška, spoločne

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel. kontakt: 0905/446 938, 0908/750 927

 

Aké osobné údaje spracúva prevádzkovateľ a na aký účel?

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nadväznosti na ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  v nadväznosti na ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov /GDPR/.

 

Zákazník:

Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko za účelom uzatvorenia konkrétnej zmluvy na realizáciu obchodu a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich z konkrétnej zmluvy,  ďalej kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo.  Vymedzené osobné údaje sú teda spracúvané na účely plnenia zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

Doba uchovávania údajov: v súlade so zásadou minimalizácie, po nevyhnutnú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Uchádzač o zamestnanie:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia, za účelom uzatvorenie pracovného pomeru, dohôd v zmysle Zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, Poskytovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účel plnenia zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu s uchádzačom o zamestnanie.

Doba uchovávania údajov: v súlade so zásadou minimalizácie, po nevyhnutnú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Dotknutá osoba má právo:

a/  získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

b/právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c/ právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

1/ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

2/ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

3/ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

4/ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5/  právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Sekretariát úradu:

+421 /2/ 3231 3214

E-mail:

statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

Fax:

+421 /2/ 3231 3234